Awesome Image

ATIK ÇAMURU


Eloksal Banyo Çamuru

Kostikle yapılan matlaştırma veya kimyasal parlatma işlemleri sonucunda, alüminyum yüzeyinde bir çamur tabakası (reaksiyon ürünü) oluşur. Bunun temizlenmesi için, asidik bir banyo kullanılır. Bu amaçla en yaygın kullanılan banyo, oda sıcaklığında çalışan ve hacimsel olarak %30-50 konsantrasyonda nitrik asit içeren banyodur.

Arıtma Çamuru

Atık su arıtma süreçlerinde, biyolojik arıtma sonunda çözünmüş hâldeki maddelerin mikroorganizma bünyesine geçirilmesiyle ortaya çıkan akışkan özellikteki atıklar "arıtma çamuru" olarak isimlendirilir.

Kanal Çamuru

Suların beraberinde getirdiği taş,toprak vb taşınabilirler zamanla suyun alt derinliklerine iltihak ederek suyun tabanında tortu meydana getirirler Kanal Çamuru olarak bilinen bu tortular kurutularak, yakılarak imha edilirler

Sondaj Çamuru

Petrol ve doğalgaz aramalarında, döner sondaj yöntemi ile çalışırken, delmeye yardımcı olma, soğutma, yağlama, delgi kırıntılarını yeryüzüne taşıma, duvarları emniyete alma ve kontrolsüz fışkırmayı önleme amacıyla, basınçla depolandığı yerden sondaj kuyusuna gönderilip geri dönen, özel hazırlanmış bulamaç kıvamında malzemeye sondaj çamuru yada sondaj sıvısı denir.

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.